Ei tikusta, vaan Nikusta asiaa!  Uutisia ja artikkeleita Niiralan Kulmasta, asukkaiden, henkilökunnan ja koko toiminnan näkökulmista. 

Yhteishallintolaki uudistuu 1.1.2024 – vaikutuksia myös asukastoimikuntien toimintaan

21.12.2023 - Kirjoittaja

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa oli kirjaus yhteishallintolain uudistamisesta: ”Vahvistetaan vuokralaisten asemaa uudistamalla yhteishallintolaki”. Lakia sovelletaan aravarajoituslaissa tai korkotukilaissa tarkoitettuihin käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisiin valtion tukemiin vuokra-asuntoihin. 

Uusi laki tiivistetysti

 • Erilaiset sähköiset osallistumistavat ja etäkokoukset sallitaan yhteishallinnossa.
 • Uusi pykälä koskien vuokrataloyhteisön toimintatapoja ja yhteydenpitoa.
 • Asukastoimikuntien oikeudet pysyvät pääosin ennallaan.
 • Yhteistyöelimen rooli korostuu ja se määritellään neuvoa-antavaksi elimeksi.
 • Erityisryhmäkohteissa on mahdollista sopeuttaa yhteishallinnon toteuttamistapoja kunkin erityisryhmän erityispiirteet huomioon ottaen (mukaan lukien opiskelija- ja nuorisoasunnot).

 

Alle on koottu keskeisiä ja uudessa laissa toisin toteuttavia asioita perusteluineen.

Asukkaiden kokous ja koolle kutsuminen

Nykytilanne säilyy, eli asukkaiden kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti asukastoimikunta. Jos asukastoimikuntaa ei ole, kutsun hoitaa vuokrataloyhteisö. Kutsu on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta.

Uutena asiana perusteluissa mainitaan mahdollisuus järjestää asukkaiden kokous yhdistettynä läheisten vuokranmääritysyksiköiden vuosittaisen kokouksen kanssa.

 • Tämä on mahdollista silloin, jos vuokranmääritysyksikössä ei ole aktiivista asukastoimintaa, ja vaihtoehtoa tulisi käyttää vain niissä tapauksissa, joissa kokoukseen ei olisi aiemman vähäisen osallistujamäärän vuoksi odotettavissa juurikaan osallistujia.
 • Näissä tapauksissa voitaisiin valita myös useamman vuokranmääritysyksikön yhteinen asukastoimikunta, jos osallistujia ei olisi tarpeeksi asukastoimikunnan perustamiseksi yhden vuokranmääritysyksikön sisältä.

 

Asukkaiden kokous voi myös jatkossa tehdä ehdotuksia vuokranmääritysyksikön taloja koskevissa asioissa esimerkiksi asukastoimikunnalle tai vuokrataloyhteisölle. Tämä on tarpeen esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa asukastoimikuntaa tai edustajaa ei ole valittu tai asukkaiden kokous on eri mieltä asukastoimikunnan kanssa asiasta.

Hybridikokoukset

Asukkaiden kokoukset voidaan järjestää myös hybridi- tai verkkokokouksena: kutsussa on tällöin mainittava mahdollisuudesta etäosallistumiseen sekä osallistumisen edellytykset ja toteutus. Kun kokouksia järjestetään nettiyhteyden tai muun teknisen viestintävälineen avulla, asukkaille olisi tarjottava opastusta digitalisiin toimintatapoihin.

Pääsääntönä olisi kuitenkin pidettävä lähiosallistumisen mahdollistamista. Lisäksi oman talon asioihin on pystyttävä vaikuttamaan myös ilman sähköisiä viestintävälineitä.

 • Tiedonkulussa ja kokousmateriaalien jakamisessa voidaan hyödyntää myös verkkoalustoja.
 • Sähköiset viestintävälineet voivat mahdollistaa myös esimerkiksi äänestämisen, ja asukkaiden mielipiteitä voitaisiin kartoittaa sähköisillä pikagallupeilla.

 

Perusteluissa todetaan, että vuokrataloyhteisön tulisi edistää sähköisiä menettelytapoja ja tarjota esimerkiksi verkkokokouksen mahdollistavia alustoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita velvollisuutta laitteiden tarjoamiseen.

Toimintatavat ja yhteydenpito

Tämä uusi pykälä koskee vuokrayhtiön ja asukkaiden välistä viestintää ja yhteydenpitoa.

Vuokrataloyhteisön on vastattava asukkaiden yhteydenottoihin kohtuullisessa ajassa ja ilmoitettava asioiden edistymisestä. Vuokrataloyhteisöllä on oltava selkeä tapa vastaanottaa asukkaiden palautteita ja asukkaille on tiedotettava palautteen käsittelystä ja vaikutuksista. Palautekanavista tulee viestiä asukkaille tehokkaasti.

 • Vuokrataloyhteisön on tarjottava asianmukaista tietoa toiminnastaan siten, että viestintätavoissa otetaan huomioon asukkaiden vaihtelevat erityisolosuhteet.
 • Asukkailla tulee olla nimettynä myös yhteyshenkilö, johon he voisivat olla yhteydessä yhteishallintoasioissa.
 • Perustelujen mukaan lähtökohtaisesti myös asukkaiden puolesta luottamustehtävässä toimivan yhteyshenkilön tai edustajan yhteystiedot tulisi voida ilmoittaa asianomaisille asukkaille ja vuokrataloyhteisölle.

 

Vuokrataloyhteisön on kuultava asukkaiden mielipiteitä asumiseen vaikuttavissa asioissa. Yhteishallinnossa on eriteltävä, miten asukkaiden näkemys on otettu huomioon päätöksenteossa. Asukkaat on pidettävä ajan tasalla asian etenemisestä.

Asukastoimikunta

Asukkaiden kokous päättää asukastoimikunnan toimikauden pituudesta, jäsenten lukumäärästä ja valintatavasta. Uudessa laissa ei todeta toimikauden pituudesta mitään (vielä voimassa olevassa laissa toimikauden pituus enintään kaksi vuotta). Kehotamme, että asukkaiden kokouksessa päätetään toimikauden pituudesta.

 • Asukastoimikunnan tehtäviin ei enää kuulu sovittelu.
 • Asukastoimikunnan tai muun yhteishallinnon toimielimen tehtäviin voi kuulua, jos elin niin päättää, vapaamuotoisesti monenlaista toimintaa, esimerkiksi yhteisöllisyyteen, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistämiseen sekä talkoiden ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyvää toimintaa.

 

Toimielimen tai sen jäsenen erottamiseen tulee muutos: Jatkossa asukastoimikunta tai muu toimielin tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkaiden kokouksen (tai muu toimielin tai jäsen sen nimittäneen toimielimen) päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet kokouksessa läsnä olevista tai edustetuista äänioikeutetuista. Tämä eroaa nykyisestä siten, että nykyisessä laissa on vaadittu enemmistöä kaikista äänioikeutetuista, mikä on tehnyt erottamisesta käytännössä mahdotonta.

Liittyvät uutiset

ASUNTOA HAKEVILLE

ASUKKAILLE

NIIRALAN KULMA

SÄHKÖINEN ASIOINTI